ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΗ ΤΕΡΜΙΝΘΟΣ

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΗ ΤΕΡΜΙΝΘΟΣ


Η μολυσματική τέρμινθος αποτελεί ιογενή λοίμωξη του δέρματος.

Μεταδίδεται και με την σεξουαλική επαφή προσβάλλοντας τα γεννητικά όργανα και το δέρμα της περιγεννητικής χώρας.

Προκαλείται από τον ίο της μολυσματικής τερμίνθου (MCV), ο οποίος περιλαμβάνει 4 τύπους.

•    Ο τύπος 1(MCV-1) προσβάλλει κυρίως τα παιδιά

•    Ο τύπος 2 (MCV-2) τους ενήλικες

•    Οι τύποι 3 και 4 σπάνια προκαλούν λοίμωξη


Η μεγαλύτερη συχνότητα της νόσου εμφανίζεται στην νεαρή παιδική (κυρίως 2-5 έτη), καθώς και στην εφηβική και νεαρή ενήλικη περίοδο.

Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις οφείλεται σε μετάδοση κατά την σεξουαλική επαφή.

Τέλος έξαρση παρατηρείται και σε περιπτώσεις ανοσοκαταστολής (νοσήματα συνδετικού ιστού, μεταμόσχευση, HIV, χρόνια νοσήματα).

Η περίοδος επώασης της νόσου ποικίλει από 14 ημέρες έως και 6 μήνες.

Η βλάβη είναι χαρακτηριστική και χαρακτηρίζεται από λευκές ("περλέ"), ημι-σφαιρικές, ομφαλωτές βλατίδες.

Μπορεί να είναι μεμονωμένες ή συνηθέστερα πολλαπλές.

Η νόσος συχνά αυτοπεριορίζεται σε 6-9 μήνες αλλά μπορεί και να επιμείνει για 3 ή 4 έτη.

Η διάγνωση της νόσου είναι κατά βάση κλινική και βασίζεται  στην ανάδειξη των χαρακτηριστικών ομφαλωτών βλαβών.

Σε περίπτωση μεμονωμένης βλάβης διαφοροδιάγνωση οφείλει να γίνει από πυογόνο κοκκίωμα, κερατοακάνθωμα καθώς και ακανθοκυτταρικό επιθηλίωμα.

Τη θεραπεία εκλογής της νόσου αποτελεί η μηχανική εξαίρεση των βλαβών με χρήση χειρουργικής λαβίδας.

Άλλες εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης περιλαμβάνουν:

•    την κρυοθεραπεία,

•    το laser (CO2, Pulse Dye)

•    και τη φωτοδυναμική.

Σημαντική κρίνεται η λήψη ατομικών μέτρων υγιεινής (αυστηρά ατομικά προσωπικα είδη) καθώς και ο έλεγχος του κνησμού-ξεσμού, για την παρεμπόδιση επέκτασης της νόσου σε άλλα σημεία του σώματος, αλλά και μετάδοσης σε άλλο άτομο.